פנסיה וביטוח - התאמות רגולטוריות של רשות שוק ההון 29.3.2020

רשות שוק ההון, אשר מפקחת על חברות ביטוח, קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות (בין השאר), פרסמה הנחיות אשר באות להקל על מבוטחים ועמיתים, סוכנים, מעסיקים ובמקרים מסויימים גופים מוסדיים, לאור התפשטות הקורונה והשינויים באורח החיים הנגזר מכך.

להלן סקירה תמציתית של הקלות כאלו, עבור מבוטחים ועמיתים, כאשר בהמשך אסקור גם הקלות עבור מעסיקים. יודגש כי חלק מההוראות שפורסמו כבר בתוקף וחלק ייכנס לתוקף בכפוף לתיקון תקנות מתאימות. בנוסף, הוראות אתו בינן בדרך כלל הנחיות שמאפשרות פעולות, ולא מחייבות, קרי נדרש לפנות לחברת הביטוח/ קרן הפנסיה/סוכן הביטוח וכד' לצורך ביצוע פעולה, ולוודא שאכן בוצעה.

 

א. הלוואות כנגד חסכון קיים- הקלת תנאי אשראי לעמיתים:

הרחבת אפשרויות להעמיד הלוואות לעמיתים אשר ניתנות כנגד יתרת החיסכון הצבורה בתכנית ביטוח/פנסיה/ גמל/ השתלמות, כאשר העמית הינו בעל מקור הכנסה חודשי קבוע, ואפשרות להעמיד הלוואות לחוסכים אשר החזרן נפרס בתשלומים על פני תקופה ארוכה יותר – 15 שנים במקום 7 שנים.

 

ב. הארכת ריסק זמני:   

לעובד שצומצמה או הופסקה העסקתו, יקודם תיקון תקנות שמטרתו הגנה על הכיסוי הביטוחי הפנסיוני, על ידי הוראת שעה שתאריך את תקופת הריסק הזמני האוטומטי לשניים עשר חודשים במקום חמישה כיום, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים בהם הוא לא קיים היום – במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013 שעד כה לא היו כללו כיסוי זה.

 

 

ג. משיכת כספי פנסיה על ידי עמית עצמאי:

הקלה על גמישות הטיפול בחסכון פנסיוני על ידי עצמאים - יקודם תיקון תקנות שמטרתו מתן גמישות לעצמאים לפעול בכספי הפנסיה שלהם, ויאפשר לעמית-עצמאי שנקלע למצב אבטלה למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל/ ביטוח המנהלים/ קרן הפנסיה לרבות הפקדות לקופה לקצבה, בכפוף לתנאים מוגדרים.

 

 

ד. הקפאת וחידוש ביטוחים:  

1. מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית להשבית את פוליסת הביטוח שלו, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח. חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא יהנה ממנו.

2. חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גביה: חברת ביטוח תהיה רשאית לחדש פוליסת ביטוח למבוטחים שלא הצליחו ליצור איתם קשר, ללא גביית פרמיה מהלקוח.

 

 

ה. הקלה בתביעות סיעוד ואבדן כשר עבודה

חברת ביטוח תאפשר הגשת טפסי תביעה ללא צורך בחתימה של עד נוסף, דוגמת עו"ד או רופא, על טופס ויתור סודיות רפואית, ושניתן להסתפק בחתימת המבוטח וצילום ת.ז.

 

 

ו. רכישת כתב שירות רפואי אונליין:

מתן אפשרות לכל מבוטח לרכוש כתב שירות אשר מעניק שירותי רפואה מקצועית אונליין ללא צורך בביצוע חיתום רפואי וללא צורך ברכישת ביטוחים אחרים בחברה.

 

* יודגש כי מדובר באמירות כלליות, ואין באמור לעיל ייעוץ פנסיוני ו/או בגדר ייעוץ פרטני ומתן מענה לשאלה ספציפית או למצב חיים מוגדר כלשהו. כל העושה באמור לעיל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל עניין פנסיוני פרטני מומלץ להיוועץ בבעל רשיון.